/organizatzii/137-radikalnata-levitza-sayuz-na-komunistite-v-balgariya-i-che-gevara-balgariya